Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.05.2011 14:52 - Върховният административен съд има против вие да знаете истината за ядреното гориво в Козлодуй.
Автор: gikotev Категория: Други   
Прочетен: 5183 Коментари: 8 Гласове:
8


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Това, накратко, означава Решение №5621 на ВАС, от 20 април 2011 г. По него дело, по Закона за достъп до обществена информация. НД "Екогласност" съдеше АЯР за укриване на т.н. Техническо решение №2903/11.12.2003г., което през пролетта на 2004 г. е послужило като основание за АЯР, да издаде разрешение на централата, да започне поетапен преход от старият към новият вид ядрено гориво. Отказът да ни бъде предоставено туй Техническо решение формално "къса" връзката между Разрешението на АЯР и документацията, съпровождаща новият вид гориво. Но само формално, защото фактически тя е очевидна и целта на отказа е да ни се попречи да докажем, че разрешението на АЯР е било издадено на базата на фалшиви документи за горивото (Техническата обосновка на неговата безопасност - ТОБ, може да бъде видян в Доказателство №1, в постинга "Архив на Доказателства от 1 до 18 "). Иначе ний това си го знаем.
Консултациите, които проведох с юристи, след публикуването на решението на ВАС сочат, че отказът не е фатален и усилията за получаване на тази единствена липсваща брънка във веригата от документални доказателства за извършващото се престъпление ще продължат.
По-долу поставям и самото Решение 5621, без коментар, защото такъв е излишен и безсмислен. Приятно четене ;-) !

Г. К.

РЕШЕНИЕ

№ 5621
София, 20.04.2011

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети март две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИАНА ДОБРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
МАРИЕТА МИЛЕВА

 

при секретар

Илиана Иванова

и с участието

на прокурора

Цветко Главеев

изслуша докладваното

от съдията

МАРИЕТА МИЛЕВА

image

по адм. дело № 8872/2010. imageПроизводството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
С решение № 670 от 29.03.2010 г. по адм. дело № 3857/ 2009 г. Административен съд – София град отменя решение № РД - 37-4/ 26.11.2008 г. на председателя на Агенцията за ядрено регулиране за отказ да се представи техническо решение № 2903/11.12.2003 г. , с приложения № № 1- 29, по заявление вх. № 10-30/ 30.10.2008 г. на сдружение с нестопанска цел „Национално движение „Екогласност” и преписката е изпратена на административния орган за произнасяне съобразно дадените указания.
Решението е обжалвано от административния орган. Жалбоподателят поддържа, че съдебният акт е незаконосъобразен и постановен в противоречие с доказателствата, тъй като неправилно е прието, че исканата информация е свързана с опазване на околната среда. Моли решението да бъде отменено и да се постанови нов акт по същество, с който жалбата на „Национално движение „Екогласност” против административния акт да бъде отхвърлена.
Решението е обжалвано и от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, заинтересована страна в производството пред първата инстанция. Жалбоподателят поддържа, че решението е недопустимо, като постановено по нередовна жалба, която не отговаря на изискванията на чл. 150, ал.1, т. 6 от АПК. По същество излага съображения за неправилност на решението поради противоречие със закона и доказателствата и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Моли да бъде отменено, като му се присъди възнаграждение с оглед участието на юрисконсулт в процеса.
Ответникът оспорва касационните жалби. Моли решението да бъде оставено в сила.
Представителят на Върховната касационна прокуратура дава заключение за основателност на жалбите.
Като взе предвид изложеното в касационните жалби и доказателствата по делото настоящият състав на Върховния административен съд, пето отделение, констатира следното:
Касационните жалби са подадени в срока по чл. 211 от АПК и от страни, за които съдебният акт е неблагоприятен, поради което са допустими.
Разгледани по същество жалбите са основателни по следните съображения:
Решението на първоинстанционния съд е допустимо.
Производството е образувано по жалба, подадена в срок, от лице, което има интерес от оспорване на административния акт, тъй като за него решението на председателя на Агенцията за ядрено регулиране е неблагоприятно (арг. от чл. 147, ал.1 от АПК)и която съдържа изброените в текста на чл. 150, ал.1 от АПК реквизити. Непрецизното и непълното формулиране на пороците на административния акт по чл. 150, ал. 1, т. 6 от АПК не води до извод за недопустимост на производството, с оглед нормата на чл. 168, ал.1 от АПК, която задължава съда, независимо от изложеното в жалбата, да провери законосъобразността на оспорения акт на всички основания по чл. 146 от кодекса.
Решението на Административен съд – София град обаче е постановено в противоречие с материалноправните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Изводите на съдебния състав за незаконосъобразност на оспорения административен акт са направени при неправилно тълкуване и прилагане на чл. 37, ал. 1 от ЗДОИ, регламентиращ основанията за отказ за предоставяне на обществена информация по реда на закона. В случая със заявление вх. № 10-30 / 30.10.2008 г., подадено по реда на ЗДОИ „Национално движение „Екогласност” прави искане до председателя на Агенцията за ядрено регулиране за получаване на хартиен носител на „техническо решение № 2903/ 11.12.2003 г. с приложения № № 1- 29” (т.3 от заявлението). След констатация, че исканият документ се отнася до дейността на „АЕЦ Козлодуй”, ЕАД и изричният отказ на дружеството да го представи, органът, съобразявайки се с мотивите на третото лице, приема, че исканата информация е „фирмена тайна” за „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, тъй като съдържа данни във връзка със сключения между дружеството и ОАО „Твел” – Руска Федерация договор. По тези съображения и на основание чл. 37 ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗДОИ , председателят на Агенцията за ядрено регулиране постановява решение № РД – 37- 4/ 26.11.2008 г., с което отказва да предостави исканата информация.
При тези данни неправилно първоинстанционният съд приема, че не са налице основания по смисъла на ЗДОИ за постановения отказ. Разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от ЗДОИ в ред. до ДВ бр. 104/ 05.12.2008 г. предвижда, че достъп до обществена информация може да бъде отказан на няколко основания, между които : 1. исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал. 2 (чл. 37, ал.1 т. 1 от ЗДОИ) и 2. достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация (чл. 37, ал.1 т. 2 от закона). В разглежданата хипотеза съгласие за предоставяне на документа от страна на третото лице, чиито интереси са засегнати, не е дадено, поради което правилно органът отказва да предостави информацията. Решението на председателя на Агенцията за ядрено регулиране в този смисъл е съобразено и с нормата на чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ, която дава възможност на органа при изрично несъгласие на заинтересованата страна да предостави информация, да предостави исканата обществена информация в обем и по начин, който не разкрива сведения за третото лице. В случая обаче правилно е прието, че такъв частичен достъп не е възможен, тъй като в заявлението не е посочено каква информация се иска, а е цитиран документ копие, от който заявителят желае да получи. При липсата на описание на фактите, за които заявителят иска да получи сведения, правилно е преценено, че цялата информация, която исканият документ съдържа засяга третото лице, поради което не може да бъде предоставена в ограничен обем. Посоченото основание е достатъчно да обоснове извод за законосъобразност на постановения отказ.
Налице са условията за отказ и по смисъла на чл. 37, ал.1, т. 1 от ЗДОИ. Исканият документ, както личи от наименованието му, съдържа технически или технологични данни, т.е. информация, свързана с производствената или стопанската дейност на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, която дружеството има интерес да запази в тайна. Поради това исканата информация може да се квалифицира като „производствена тайна” по смисъла на § 1, т. 7 от Закона за защита на конкуренцията (отм.). Това обосновава изводите на административния орган, че исканата информация не може да бъде предоставена, тъй като представлява „друга защитена тайна” по смисъла на чл. 37, ал.1, т. 1 от ЗДОИ. Определянето на исканите сведения като „производствена тайна” е основание за отказ да се предостави информация и в случаите, когато сведенията са свързани с опазване на околната среда – чл. 20, ал.1, т. 2 от ЗООС. Това е още едно съображение в подкрепа на извода, че са налице основанията, предвидени в ЗДОИ за отказ да се предостави исканата информация и решението на административния орган в този смисъл е законосъобразно. Ето защо като приема обратното и отменя административния акт, първоинстанционният съд постановява решение, което е в нарушение на посочените по-горе разпоредби.
Съображенията, свързани с приложението на ЗООС и преценката, че информацията следва да се предостави с мотив за надделяващ обществен интерес (арг. от чл.20, ал. 4 от ЗООС), също не се споделят от настоящата инстанция. Съгласно разпоредбата на чл. 19 т. 1 - 6 информация за околната среда е тази относно: състоянието на компонентите по чл. 4 и взаимодействието между тях; факторите по чл. 5 както и дейностите и/или мерките, включително административните мерки, международни договори, политика, законодателство, включително доклади за прилагане на законодателството в областта на околната среда, планове и програми, които оказват или са в състояние да оказват въздействие върху компонентите на околната среда; състоянието на човешкото здраве и безопасността на хората, доколкото те са или могат да бъдат засегнати от състоянието на компонентите на околната среда или, чрез тези компоненти, от факторите, дейностите или мерките, посочени в т. 2; обекти на културно-историческото наследство, сгради и съоръжения, доколкото те са или могат да бъдат засегнати от състоянието на компонентите на околната среда или, чрез тези компоненти, от факторите, дейностите или мерките, посочени в т. 2; анализ на разходите и ползите и други икономически анализи и допускания, използвани в рамките на мерките и дейностите, посочени в т. 2; емисии, зауствания и други вредни въздействия върху околната среда. В случая информацията, която се иска се съдържа в документ с наименование „техническо решение”. От названието на документа и при липсата на други указания в заявлението за съдържащите се в него сведения следва да се приеме, че същият съдържа техническа информация, свързана с дейността на търговско дружество, стопански субект, какъвто е „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, а не данни, които да попадат в рамките на описаните по-горе сведения, засягащи околната среда. Действително заявителят не е длъжен да посочи правното основание на искането си, но за да се направи преценка за това дали исканата информация се отнася за околната среда и съответно дали по отношение на достъпа до нея следва да се прилагат специалните правила на ЗООС, същият следва да очертае кръга на сведенията, които иска да получи. Цитирането на технически документи без указание за съдържащата се в тях информация, налагат извода, че информацията не попада в приложното поле на ЗООС и специалните норми на този закон в конкретния случай са неприложими. Ето защо като приема обратното и на това основание отменя постановения отказ, първоинстанционният съд постановява акт, който противоречи на цитираните норми на ЗООС.
Допълнително, тъй като съображения в тази насока не са изложени от административния орган в оспореното решение, следва да се посочи, че в случая не може да се направи извод, че исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ. При липсата на други указания в заявлението относно характера на исканите сведения и с оглед наименованието на документа „техническо решение” следва да се приеме, че същият съдържа технически данни и сведения, свързани с дейността на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, а не обществена информация по смисъла на чл. 2 от закона, който дефинира понятието като всяка информация, свързана с обществения живот в страната и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти. Целта на ЗДОИ е да осигури широка информираност на гражданите и достъп до сведения, които се създават и съхраняват от държавните органи, органите на местно самоуправление и публичноправните субекти (чл. 3 от ЗДОИ) във връзка с работата им, като даде възможност на заявителя да си състави мнение за осъществяваната от тях дейност или в случая за работата на Агенцията за ядрено регулиране. Следователно при така очертаните рамки, достъпът до информация по този закон не може да се използва, нито за провеждане на контрол и проверка на дейността на задължените субекти (такъв следва да се осъществява от оторизираните държавни институции по предвиден за това ред), нито за събиране на техническа документация относно технологичните процеси и производствената дейност на отделни стопански субекти. Това налага извода, че описаното в заявлението „техническо решение” не попада в кръга на документите, съдържащи сведения, които могат да се класифицират като обществена информация относно провежданата от Агенцията за ядрено регулиране дейност по осъществяване на държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, а исканата информация се събира с цел, която не се обхваща от приложното поле на ЗДОИ.
Поради всичко изложено настоящият съдебен състав приема, че решението на Административен съд – София град е незаконосъобразно. Това е достатъчно основание за неговата отмяна, без да се разглеждат останалите доводи на жалбоподателите.
Допълнително, с оглед нормата на чл. 222, ал. 2, т. 1 от АПК, следва да се посочи, че при постановяване на обжалваното решение не са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и доводът на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД в този смисъл е неоснователен. Решението е постановено след обсъждане на всички доводи и възражения на страните, както и на събраните в процеса доказателства, като е направена преценка на законосъобразността на административния акт на всички основания в чл. 146 от АПК. Изложени са и подробни мотиви за направените от съдебния състав изводи, които обаче по съображенията по-горе не се споделят от настоящата инстанция.
Изложеното налага извода, че обжалваното решение следва да бъде отменено, а при условията на чл. 222, ал. 1 от АПК следва да се постанови нов акт по същество, с който жалбата на „Национално движение „Екогласност” против решение № РД – 37 - 4 / 26.11.2008 г. на председателя на Агенцията за ядрено регулиране да бъде отхвърлена. Решението е постановено от компетентния орган (председателят на агенцията е задължен субект по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ), в предвидената форма, при спазване на административнопроизводствените правила (преди постановяване на акта е поискано съгласието на лицето, за което информацията се отнася) и както се посочи по - горе – в съответствие с материалноправните норми, регламентиращи основанията за отказ да се предостави информация по ЗДОИ.
С оглед изложеното и направеното искане „Национално движение „Екогласност” следва да заплати на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД сумата 150.00 лв. възнаграждение за участието на юрисконсулт в касационното производство.
По тези съображения и на основание чл.221, ал. 2, пр.2 във връзка с чл. 222, ал.1 от АПК Върховният административен съд, пето отделение

РЕШИ:


ОТМЕНЯ решение № 670 от 29.03.2010 г. по адм. дело № 3857 / 2009 г. на Административен съд – София град и ПОСТАНОВЯВА :
ОТХВЪРЛЯ жалбата на сдружение с нестопанска цел „Национално движение „Екогласност” против решение № РД – 37 - 4/ 26.11.2008 г. на председателя на Агенцията за ядрено регулиране.
ОСЪЖДА сдружение с нестопанска цел „Национално движение „Екогласност”, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 9 да заплати на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй 3320 сумата 150.00 (сто и петдесет) лева разноски по делото.
Решението е окончателно.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Диана Добрева

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Илияна Дойчева
/п/ Мариета Милева


Гласувай:
81. uff - Пълно е с въздишки и пъшкания преди финикийски оргазъм ;)
04.05.2011 16:17
Чудя се, що Съдът да не издава решенията си в екселски таблици.
Пък там доводите за решението може да имат и ясни препратки към доказателствен материал.

Губят времето и парите на онеправданите.
цитирай
2. mitjo - Въпреки, че ме мързи да чета глуп...
06.05.2011 13:56
Въпреки, че ме мързи да чета глупости го почнах и след някой и друг ред спрях да им чета бездарното съчинение. Всеки знае, че в BG няма правосъдие, а насилие, което се купува с пари. Обикновенно поставят изопачено нещата още в началото, след това на 2 инстанции, печели страната, която не е платила (достатъчно) и ще загуби на последната инстанця. Поделят си уж случайни недоглеждания адвокати, съдии, следователи и всички по веригата и цакат пари. Нищо лично просто бизнес.
цитирай
3. mitjo - Така в началото удовлетворена и ...
06.05.2011 14:30
Така в началото удовлетворена и обнадеждена „правата” страна не раздухва много много случая, а и няма от какво да се оплаче, а крайното съдебно решение не може да се обжалва и не подлежи на обсъждане. Сигурно знаеш, че на 3-та инстанция се сочат само административнни нарушения от страна на предните 2. Интересното е, че така последното съдебно решение напълно противоречи на предишното.
цитирай
4. mitjo - Мръсен бизнес. Като този с нарко...
06.05.2011 14:35
Мръсен бизнес. Като този с наркотиците и подобните му – убиват толкова много хора и в случая подбрани – най-доброто от обществото.
цитирай
5. gikotev - Re: Така в началото удовлетворена и ...
06.05.2011 14:45
Независимо, че решението е окончателно, адвоката който представяше нашата страна ми каза, че е допустимо да се пусне иск към съда, в който досегашното искане за достъп до инфо да се преформулира, в светлината на направените от съдийката забележки, при настоящият отказ. Аз не съм много сведущ в юридическата материя, но вярвам на адвоката, а той е с опит, и ще продължим да търсим тази важна брънка от веригата.
цитирай
6. mitjo - Виждам колко опит има – качил си р...
06.05.2011 15:00
Виждам колко опит има – качил си резултата. Не забравяй да се вместиш в 6-те месеца за Страсбург, въпреки че от това съдийката няма да я заболи (тя също е опитна като гледам, въпреки че е бездарна), само някой ще гушне още парички от хорските джобове.
цитирай
7. uff - Юридическия бизнес
06.05.2011 17:29
mitjo написа:
Виждам колко опит има – качил си резултата. Не забравяй да се вместиш в 6-те месеца за Страсбург, въпреки че от това съдийката няма да я заболи (тя също е опитна като гледам, въпреки че е бездарна), само някой ще гушне още парички от хорските джобове.


Те паричките си ги гушват регулярно и без куфарчета под масата.
Правистите имат много добре развит нюх, кои да посекат и кои да оставят.
Както и колко да въртят финансово слабия.

На тях са им нужни генератори на съдебни спорове.
А такива са не тези, които завеждат дела, а генериращите неправди.
Георги да не разчита прекалено много на адвоката си и правната материя, а да търси бетонни доказателства и опровержения!

Честит му имен ден!
Да е жив и здрав!
И да спечели битката с ЯМ!
цитирай
8. mitjo - http://bnt. bg/bg/news/view/...
06.05.2011 22:11
http://bnt.bg/bg/news/view/52398/borislav_ralchev_ostava_v_aresta
Само в BG могат така нагло, безпардонно и публично да съдят жертвата. Ченгетата не се притесняват да грабят, лъжат и убиват. Обзалагам се, че, ако не го бяха „обрали”, Борислав Ралчев нямаше да бъде съден за нищо от споменатите измишльотини.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: gikotev
Категория: Други
Прочетен: 8857770
Постинги: 3166
Коментари: 2895
Гласове: 5351
Архив
Календар
«  Юли, 2022  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031