Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.09.2013 10:22 - Как британския клон на ядрената мафия се „грижи” за поданиците на Нейно Величество?
Автор: gikotev Категория: Други   
Прочетен: 1971 Коментари: 1 Гласове:
4

Последна промяна: 20.09.2013 10:34

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

Ще видите по-долу прясно (от 12/09/2013г.), официално съобщение на министерството на Енергетиката и климатичните промени, от кабинета на Дейвид Камерън. В него се призовавт поданиците на Нейно Величество да вземат участие в публични консултации, по избор на място за изграждане на подземно съоръжение, за бъдещо дълготрайно съхраняване на високо радиоактивните отпадъци (отработилото ядрено гориво в британските АЕЦ). Преди да му се насладите, обаче, бих желал да ви обърна внимание на „пропуските” в апела, към народа, за сътрудничество с ядрената мафия, клон Великобритания.

Най-съществения „пропуск” е непосоченото количество натрупани към момента или прогнозно, предвидимо в бъдеще време да се натрупат (към момента на завършване и запечатване на хранилището) високо-радиоактивни отпадъци. Не знам как си го представяте вие, но на мен ми е трудно да съобразя, как може да се предлага място за съхраняване на какъвто и да е вид боклук, без да се знае приблизителното му количество. Една кофа ли е или двеста влакови композиции от по четирдесет вагона??? Въпроса с количествата е повече от важен и интересен, защото е известно, че през годините британския клон на ядрената мафия е търсило и прилагало и други методи и способи за избавяне от напастта, която самите те произвеждат. Част от боклука те са изхвърляли в световните океани, а друга част – от средата на 90-те години на ХХ век са изнасяли в Русия. (По второто направление е твърде вероятно част от техния боклук в момента да се гори повторно в реакторите на АЕЦ „Козлодуй”.)

Вторият „пропуск” е не посочването на степента на висока радиоактивност на боклука в конкретни числа и единици (Кюри или Бекерели) и как тя ще се изменя във времето. Тук просто няма какво да се коментира.

Третия „пропуск” е цената на масрафа и кой по-конкретно ще я плаща. В съобщението се говори, че правителството и обществени фондове ще финансират мероприятието, но това си е нагла гавра със спонсорите на същото това правителство и въпросните фондове – данъкоплатците и настоящи и бъдещи жертви на този боклук.

„Пропуск” номер четири. Времето за съхранение? Подробности! Гаврата тук е постигната с израза 100+ години!!! Когато е известно, че става дума за минимум 100 000 (дто хиляди) години да говориш за 100+ си е ядрено-мафиотски виц. (Вижте )

В апела към поданиците на НВ се набляга на „ползите” за местното население, ако се върже на капана на ядрената мафия. Така процедират всички клонове на световната ядрена мафия, още от времето на проекта Манхатън, за производство на първите атомни бомби, преди повече от 70 години. Нищо ново под слънцето.

Да не забравя да напомня, че все още остава висящ въпроса от средата на юли т.г.: А вие разбрахте ли, защо посланика на Великобритания посети АЕЦ „Козлодуй”? Какво би станало ако Негово Превъзходителство е договорил с нашия клон на ядрената мафия да приемат ядрен боклук???

Вижте превода след снимките и оригинала по-долу.

 image

image 

Правителството днес стартира консултация относно ревизиране на предложения процес за работа с общности, с цел съгласуване на място за един геоложки обект за унищожаване (GDF - Geological Disposal Facility). Многомилиардното съоръжението ще бъдае използвано за депониране на високо-радиоактивни отпадъци безопасно под земята. Това ще осигури постоянно решение за депониране на съществуващото наследство отпадъци и отпадъци от нови атомни електроцентрали.

По силата на новия подход, по който правителството започва консултации от днес (12 септември 2013), общностите (общините) ще разполагат с повече информация на по-ранен етап в процеса; положително е, че заподкрепа ще се изисква една по-широка демонстрация на поддръжка преди една общност/община да може да бъде домакин на GDF и всяка общностобщина би имала едно непрекъснато правото да се оттегли от процеса.

Многомилиардната инфраструктурна инициатива може да осигури квалифицирана работа в продължение на много хиляди хора през целия им живот. Над 1000 души ще бъдат наети на обекта по време на строителството, а над 500 служители ще са заети средно всяка година над 100 години живот на съоръжението.

 

Това ще окаже силно и дългосрочно положително въздействие върху икономиката на областта, избрана за място, стимулиране на местния бизнес, доставки и осигуряване на работни места и възможности за обучение. Правителството ще осигури щедри ползи за общността, евентуално чрез обществени фондове, за да се гарантира, че стратегическото национално значение на проекта е отразено правилно на местно ниво.

Баронеса Верма каза:

"Геоложко погребване е правилният подход за дългосрочно, безопасно и сигурно управление на високо радиоактивните отпадъци на Обединеното кралство.

"Хранилището ще донесе трайни икономически ползи с работни места, възможности за бизнес, както и щедри обезщетения за подкрепа на общността.

 

"Ние искаме да се уверим, че тези обезщетения са добре разбрани и подкрепени от всички, в района около всяка приемаща общност."

Bruce McKirdy, управляващ директор на дирекция радиоактивни отпадъци каза:

"За повече от 50 години, всички ние сме се възползвали от използването на чиста и безопасна ядрена енергия, но не сме предприели успешни в дългосрочен план мерки за разполагане на високо радиоактивните отпадъци. Геоложко погребване е международно признат технически и издържано решение за дейности с отпадъци за защита на хората и околната среда.

"Като орган, отговорен за проектирането, разработването и предоставянето на геоложки обект за унищожаване, ние с нетърпение очакваме да работим с общности, заинтересовани страни и на правителството да поеме отговорността за нашето минало и да се избегне прехвърлянето на тежестта на наследените отпадъци на бъдещите поколения."

Процесът за избор на място ще варира в зависимост от специфичните нужди на общността, но може да отнеме около 15 години, с изграждането още 15 години.

Правителството продължава да вярва, че геоложко погребване, предшестван от безопасно и сигурно временно съхранение, е правилната политика за дългосрочно управление на радиоактивните отпадъци с по-висока активност.

По време на консултациите за ревизия общностите ще бъдат представени от местния компетентен орган, (Областния съвет или унитарна власт в Англия, или съответния еквивалент в Уелс или Северна Ирландия), който ще има правото да се оттегли от процес за избора на площадка. Предвид мащаба и национално значение на GDF, правителството предлага то да бъде приведено в рамките на Проекта за Национално Значимата Инфраструктура, както е посочено в Закона за устройство от 2008 г.

Правителството ще се консултира по този нов подход от 12 септември до 5 декември, след което ще даде нов тласък на националната процедура за подбор място през 2014 година. Като част от консултациите, поредица от събития ще се проведат в цялата страна с обществеността и заинтересованите страни.


Government today launched a new proposed process for working with communities to agree a site for a Geological Disposal Facility (GDF).

Government today launched a consultation on a revised proposed process for working with communities in order to agree a site for a Geological Disposal Facility (GDF). The multi-billion pound facility would be used to dispose of higher activity radioactive waste safely underground. This would provide a permanent solution for the disposal of existing legacy waste, and waste from new nuclear power stations.Under the new approach, which Government is consulting on from today, communities would be provided with more information at an earlier stage in the process; a positive community-wide demonstration of support would be required before a community could host a GDF; and communities would have an on-going right to withdraw from the process.

The multi-billion pound infrastructure initiative could provide skilled employment for many thousands of people over its lifetime. Over 1,000 people would be employed on the site during its construction, with over 500 staff employed on average each year over the 100 year life of the facility.

This would have a profound and long-term positive economic impact on the area selected for the site, stimulating local businesses, supply-chains, and providing skilled jobs and training opportunities. Government will provide a generous community benefits package, potentially through a community fund, to ensure that the strategic national importance of the project is properly reflected at local level.

Baroness Verma said:

“Geological disposal is the right approach for the long-term, safe and secure management of the UK’s higher activity radioactive waste.

“Hosting a site would bring lasting economic benefits with jobs, opportunities for businesses, and a generous benefits package to support the community.

“We want to make sure those benefits are well understood and supported by all those in the area surrounding any host community.”

Bruce McKirdy, Managing Director of the Nuclear Decommissioning Authority’s Radioactive Waste Management Directorate said:

“For more than 50 years, we have all benefited from the use of clean and secure nuclear energy, but we have not successfully addressed the long term disposal of higher activity radioactive waste. Geological disposal is an internationally recognised technically sound solution for higher activity waste to protect people and our environment.

“As the body responsible for the design, development and delivery of a geological disposal facility, we look forward to working with communities, stakeholders and the Government to take responsibility for our past and avoid passing the burden of legacy waste to future generations.”

The process to select a site would vary according to the specific needs of the community, but could take around 15 years, with construction taking a further 15 years.

The Government continues to believe that geological disposal, preceded by safe and secure interim storage, is the right policy for the long-term management of higher activity radioactive waste.

Throughout the revised process being consulted on, communities would be represented by the most local competent authority, (the District Council or unitary authority in England, or relevant equivalent in Wales or Northern Ireland), who would have the right to withdraw the community from the siting process. Given the scale and national importance of the GDF, Government proposes bringing it within the Nationally Significant Infrastructure Project planning regime, as set out in the Planning Act 2008.

Government will consult on this new approach from 12 September to 5 December, and will then re-launch the national site selection process in 2014. As part of the consultation, a series of events will be run across the country with the public and interested parties.

Notes for Editors
  • The purpose of the consultation is to gather views on how aspects of the siting process for a Geological Disposal Facility (GDF) for higher activity radioactive waste could potentially be revised and improved.
  • The consultation covers England, Wales and Northern Ireland (and is being issued jointly with the Welsh Government and Northern Ireland Executive), but not Scotland, which has a different policy for the long-term management of radioactive waste. Read the consultation
  • This consultation follows on from a call for evidence from May-June 2013.
  • The Radioactive Waste Management Directorate (RWMD) of the Nuclear Decommissioning Authority is responsible for the design, development and implementation of a GDF as part of its remit to deliver the decommissioning and clean-up of the UK’s civil nuclear legacy.
  • The GDF will generate an average of 560 jobs over its lifespan (100 years), with workforce numbers peaking at 1,000 during construction.
  • It is proposed that community benefits could start to be paid during the ‘Focusing’ phase, which would be overseen by a decision making Steering Group, consisting of the representative authority, with UK Government and RWMD as the developer. A consultative partnership of wider local interests would also be formed at this stage.
  • The Managing Radioactive Waste Safely White Paper (2008) sets out Government policy on managing radioactive waste.
  • The RWMD today published a report ‘Overview of International Siting Processes’
Illustration of the proposed, revised siting process

This covers the process for community engagement. Requirements for environmental and sustainability appraisal, and regulatory consents, have been omitted, but are addressed elsewhere in this document. It is important to stress that the timescales indicated are purely illustrative: we envisage that, in practice, the phases will take as long as is necessary so that all involved are content.

Г. К.
Гласувай:
4
01. mt46 - Поздрав!
20.09.2013 11:55
И тук има бъг - не се вижда аватара, за да гласувам за блога ти...
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: gikotev
Категория: Други
Прочетен: 6860090
Постинги: 2791
Коментари: 2783
Гласове: 4725
Архив
Календар
«  Февруари, 2020  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829