Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.08.2013 11:05 - В случай на ядрена авария в АЕЦ „Козлодуй” ще бъдете уведомени ... никога.
Автор: gikotev Категория: Други   
Прочетен: 4155 Коментари: 3 Гласове:
11

Последна промяна: 08.08.2013 11:16

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Това става ясно от нещо като инструкция поместена на интирнет страницата на ядрения регулатор „Агенция зя ядрено регулиране” (АЯР), озаглавена: Уведомяване на населението в случай на ядрена или радиационна авария

По-долу всеки от вас може да си я прочете най-детайлно, както се казва – буква по буква. Но докато правите това нещо ще ви бъде повече от полезно ако се постараете да откриете КОЙ и В КАКЪВ СРОК ОТ НАЧАЛОТО НА АВАРИЯТА ЩЕ ВИ УВЕДОМИ? Носи ли някой отговорност, ако това не се случи?

За по-заетите от вас отговарям веднага – НЯМЯ СРОК, НЯМА ОТГОВОРЕН, НЯМА СПАСЕНИЕ. Вместо това има следи от инструкции, как преди да ви бъде подадена, ако въобще ви бъде подадена, информацията за хода на аварията първо се манипулира, като: „информацията за населението е обективна, ясна и лесна за възприемане и се разпространява чрез средствата за масово осведомяване, след като се подготви от експерти в съответните ведомства и се съгласува от ръководителите на тези ведомства”.

Практиката показва достоверността, както на инструкцията, така и действията на съответните членове на ядрената мафия. Последното доказателство за това е аварията на 5-ти блок в АЕЦ „Козлодуй”, довела до изпускането (в това число и в околната среда) на радиоактивния газ Ксенон-133, на 26-ти април 2011-та г., за която по същество никой от вас все още не е уведомен. А вие какво искате и очаквате? Разпространението на паника и хаос ли? Не е ли по-добре да си боледувате и умиргате тихо и спокойно, без шум, без статистики и излишни тревоги?

Въщност четете и сами си решавайте, кое и как е по-добро за вас:

Уведомяване на населението в случай на ядрена или радиационна авария

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Уведомяването е превантивна защитна мярка в случай на ядрена или радиационна авария, която може да доведе до облъчване на лица от населението и замърсяване на околната среда с радиоактивни вещества над нормативно установените граници. Целта е своевременно да се предупреди населението и да се даде информация за необходимите действия и мерки за радиационна защита и ликвидиране на последствията от аварията.

Функциите и задълженията на органите на изпълнителната власт за уведомяване на населението при ядрена или радиационна авария са определени в Закона за защита при бедствия, Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария и Външният авариен план за АЕЦ “Козлодуй”. Външният авариен план е част от Националния план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) при възникване на кризи. Министерството на извънредните ситуации (МИС) чрез Главна дирекция “Национална служба Гражданска защита” (ГДНСГрЗ) организира и координира реда за информиране на населението в случай на ядрена или радиационна авария. Централните и териториалните органи на изпълнителната власт, в рамките на тяхната компетентност, са длъжни да информират населението в случай на ядрена или радиационна авария. Видът на информацията, редът, начините и комуникационните средства за уведомяване на населението са определени в Националния авариен план и аварийните планове на съответните органи на изпълнителната власт и външните планове на лицензиантите, които експлоатират ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни източници.

Компетентните държавни органи осъществяват политика на прозрачност и диалог с българската общественост за състоянието на радиационната защита и аварийната готовност в страната. При възникване на авария с радиационни последствия компетентните държавни органи уведомяват населението и дават указания за радиационна защита. При нормална обстановка населението получава чрез медиите информация за радиационната защита и аварийната готовност, включително за естествения гама-фон в страната.

2. УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” С ВЪЗМОЖНИ РАДИАЦИОННИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО

За уведомяване на населението и компетентните държавни органи при авария с възможни радиационни последствия извън площадката на АЕЦ ”Козлодуй” се използва изградената в страната комуникационно-оповестителна система, която включва:

стационарни и мобилни телефони, факсове;

сирени, предаващи звукова и речева информация;

високоговорители;

национални и регионални телевизионни станции и радиостанции, местни радиотранслационни възли, мобилни радиостанции, сателитни видео канали и радиоканали;

националната съобщителна и пощенска мрежа;

вътрешно-ведомствени мрежи за предаване на информация;

компютърни мрежи за предаване на информация по електронен път.

2.1. Главният дежурен инженер на АЕЦ “Козлодуй” (ГДАЕЦ) е първоизточникът, който уведомява оперативните дежурни лица (ОД):

в Министерство на извънредните ситуации;

в Агенцията за ядрено регулиране;

в Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ);

на областно ниво - Оперативните комуникационно-информационни центрове (ОКИЦ) във Враца и Монтана;

на общинско ниво - дежурните по Общински съвети за сигурност и управление при кризи в Козлодуй и Мизия.

населените пунктове в 30-километровата зона около АЕЦ ”Козлодуй” чрез локалната автоматизирана система (подаване на предупредителен сигнал със сирени и гласова информация с инструкции за поведение и действие).

2.2. ОКИЦ-Враца уведомява ОКИЦ-Плевен и ОКИЦ-Монтана. ОКИЦ-Монтана уведомява ОКИЦ-Видин. Всеки ОКИЦ уведомява оперативния дежурен в Ситуационния център на МИС.

2.3. Съответните дежурни по общински съвети за сигурност и управление при кризи (ОбСС и УК) уведомяват хората в населените пунктове, разположени в радиус 30 km около АЕЦ ”Козлодуй”. За Кнежа, Долни Луковит, Староселци, Брегаре, Крушовене и Ставерци уведомяването се извършва от дежурните по ОбСС и УК във Враца, Монтана и Плевен.

2.4. Оперативният дежурен на Ситуационния център на МИС уведомява дежурните лица в Министерски съвет, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на икономиката и енергетиката, АЯР, Министерство на здравеопазването (МС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на транспорта, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните, Министерство на финансите, Министерство на образованието и науката, Национален институт по метеорология и хидрология, Държавна агенция “Държавен резерв и военно-временни запаси”, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения и “Български червен кръст”.

2.5. Дежурните лица по министерства и ведомства докладват на съответните административни ръководители и по техни указания уведомяват формированията (аварийните екипи) за реагиране съгласно Външния (националния) авариен план за АЕЦ “Козлодуй”.

2.6. Главна дирекция “Национална служба Гражданска зашита” към МИС поддържа на национално ниво система за уведомяване при бедствия и аварии чрез предупредителни звукови сигнали (сирени) и съобщения за населението в цялата страна. Схематично редът за уведомяване е показан на фиг.№ 1.

3. УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ АВАРИЯ С ВЪЗМОЖНИ РАДИАЦИОННИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, СВЪРЗАНА С РАДИОАКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

3.1. Първоначална информация (сигнал) за авария или инцидент с радиоактивни източници или радиоактивно замърсяване в околната среда може да постъпи от:

обект, в който се използват или съхраняват радиоактивни източници;

местопроизшествие, където има авария с радиоактивни източници (катастрофа, пожар, взрив по време на превоз радиоактивни вещества или други извънредни събития);

при откриване на радиоактивни източници или радиоактивни замърсявания в околната среда и на места, където това не е допустимо и не е разрешено от компетентните органи.

държава, в която е възникнала авария, водеща до трансграничен пренос на радиоактивни вещества.

3.2. Информацията (сигналът) за възникнало описаните събитие се съобщава на компетентните държавни органи (МИС, АЯР, МВР или МЗ) чрез съответните оперативни дежурни лица.

3.3. Дежурните лица по министерства и ведомства докладват на съответните административни ръководители и по техни указания уведомяват аварийните екипи за реагиране съгласно Националния авариен план (в частта, отнасяща се за действие при радиационна авария или трансграничен пренос).

3.4. Уведомяването на населението при авария се осъществява от МИС чрез Главна дирекция “Национална служба Гражданска защита” и нейните регионални структури.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ АВАРИИ С РАДИАЦИОННИ ПОСЛЕДСТВИЯ

4.1. При обмен на информация между компетентните държавни органи, отговорни за уведомяването и радиационната защита на населението при аварии, се спазват следните принципни изисквания:

информацията се обменя между всички заинтересовани държавни органи без специално или предварително поискване, като се подготвя от упълномощени длъжностни лица;

обменът на информацията се осъществява по всяко време на денонощието между упълномощените длъжностни лица в съответните ведомства;

обменът на информацията се извършва по предварително определени и проверени комуникационни канали в ясна и кратка форма;

първоначалната информация (сигнал) за възникване на авария подлежи на проверка за потвърждение, достоверност и допълнителни уточнения;

информацията се обменя в писмена и устна форма, като се документира и архивира по установения ред в съответните ведомства;

получаването на информация се потвърждава от ведомството, до което тя е изпратена;

обменът на информацията с други държави и международни организации се извършва с разрешение на ръководителите на съответните ведомства;

информацията за населението е обективна, ясна и лесна за възприемане и се разпространява чрез средствата за масово осведомяване, след като се подготви от експерти в съответните ведомства и се съгласува от ръководителите на тези ведомства.

4.2. Информацията за населението в случай на авария с радиационни последствия съдържа:

кратко описание на събитието (дата, час, място, данни за естеството и хода на аварията и последствията от нея);

оценка и прогноза за развитието на аварията и последствията от нея;

указания към населението за прилагане на мерки за радиационна защита (укриване в помещения, защита на дихателните органи, провеждане на йодна профилактика, евакуация или временно преселване, използване на индивидуални средства за защита, ограничаване на консумацията на определени хранителни продукти, лична радиационна хигиена);

предприети действия на компетентните държавни органи за овладяване на аварията и ограничаване на последствията;

други сведения, факти или указания, важни за населението, по преценка на компетентните държавни органи (включително разяснения по зададени въпроси относно аварията).

4.3. Разпространението на информацията по т.2 се координира от МИС чрез Главна дирекция “Национална служба Гражданска защита”.

Своевременното информиране на населението в случай на авария с възможни радиационни последствия е задължителна превантивна мярка, която се прилага от компетентните държавни органи за целите на радиационната защита. Населението следва да спазва получените указания и препоръки от компетентните държавни органи.

4.4. В Националния авариен план и във вътрешните аварийни планове на компетентните държавни органи са определени изискванията и редът за незабавно уведомяване и периодично информиране на населението през целия период от възникването на аварията до окончателно ликвидиране на последствията от нея.

4.5. Министерството на външните работи уведомява дипломатическия корпус и представителствата на Република България в други страни при възникване на ядрена или радиационна авария.

АЯР информира международни организации, съседни и други държави, които могат да бъдат засегнати от аварията, като използва обявените “контактни точки” в съответните страни.

 

Фиг.№1. Функционална схема за уведомяване при авария в АЕЦ “Козлодуй” с възможни радиационни последствия за населението.

image


Г. К.Гласувай:
11
01. bashtata - Нищо ново под небето
08.08.2013 15:01
1. Основната служба цитирана като главен отговорник по информираността и действия пти ядрена авария отдавна не съществува и беше прехвърлена към МВР, а сега се готви нова промяна, но отговорните фактори в Агенцията по ядрено регулиране не са стигнали до актуализация на данните. Като гледам как се отразяват изменения в структурите на държавното управление си представям как ще ни уведомят при авария.
2. В "изчезналия" форум "радиоекология" многократно сме коментирали тези въпроси за сега може да се погледне в блога ми част от коментар на последния закон за мирното използуване на ядрената енергия:
http://bashtata.blog.bg/regionalni/2013/01/09/za-radioekologichnata-kultura-i-nivoto-na-dyrjavnite-organi-.1040026
Не се споменават никакви стойности на нормален и завишен гама фон.
Став дума за "РАЗУМНО" ниво!!!
И най-голямите атеисти ще почнем да се молим на господ.
цитирай
2. starotomagare - Защо закриха радио възлите?
09.08.2013 10:16
В тази инструкция те се споменават.Дали все още някъде работят тези системи с радиоточки .Бяха снабдени с лампови усилватели и щяха да оцелеят дори при мощен електромагнитен инпулс.Те непосредствено информираха населението с местни новини и съобщения.Понеже не се спираха ако си в района им нямаше начин да не научиш на момента какво става ако искат да ти съобщят нещо което непосредствено те засяга .Не зная и от къде може да се купят удобни джобни дозиметри с които да проверяваме храната ,водата а и своевремено да знаем дали не сме навлезли в заразена среда.Зная ,че сигурно по интернет може да се купят но хора незнаещи езици а и имащи сериозни проблеми и опасения да пазаруват дистанционно биха предпочели просто да отидат в магазин да кажем където се продават лични защитни средста и да си купят каквото им трябва.
цитирай
3. tanika - С други думи: гледай от Чернобил ...
09.08.2013 16:45
С други думи: гледай от Чернобил какво ще става и в Козлодуй, докато ти натрисат "Белене"
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: gikotev
Категория: Други
Прочетен: 7264341
Постинги: 2940
Коментари: 2838
Гласове: 5021
Архив
Календар
«  Юли, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031